HOT! HOT! HOT! Gatski Commercial sells 601 Whitney Ranch